a a a    Nettstedkart
Forsiden / Organisasjonen Krødsherad kommune / Planer og økonomi

Planer og økonomiSentraladministrasjonen og sektorovergripende


Kostratall

Årsberetning og regnskap 2014  

Budsjett 2015 

Rådmannens forslag til Samlet Budsjettdokument 2015 - 2018

Kultur med kirker

Energi- og klimaplan


 

(Delvis ajourført juli 2013)  

Forebyggende tiltak barn og unge

Sektorovergripende samfunnsdel av Kommuneplanen. Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2006

Strategisk næringsplan. Vedtatt av Kommunestyret 22.11.2007

Trafikksikkerhetsplan for Krødsherad 2008 - 2012. Vedtatt av Kommunestyret 27.11.2008

Kommunedelplan for Ruspolitikk. Vedtatt av Kommunestyret 24.05.2012 

Kommunal planstrategi 2016 - 2020 Krødsherad kommune. Vedtatt i Kommunestyret 24. november 2016

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2017.
Kommunestyrevedtak av 07.11.13

Boligsosial handlingsplan 2015 - 2024 Krødsherd Kommune 

Sektor for teknikk, næring og miljø

Adresseplan Krødsherad kommune

Arealplaner/Reguleringsplaner


Kommunedelplan for sti og løyper inkl. kart

Estetisk veileder for bygg og miljø

Samfunnsdel av Kommuneplanen for Sektor Teknikk, næring og miljø. Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2006
 
 

Sektor for helse og omsorg

 

Psykiatriplan 2007-2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.06

Smittevernplan

Pandemiplan (Del av smittevernplanen)

Kommuneplanens samfunnsdel for Helse, sosial og omsorg. Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2006

Plan for helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Vedtatt av Kommunestyret 09.02.2012 
    

Demensplan 2015  Vedtatt i Kommunestyret 21.03.2013       

Sektor for oppvekst 

Lese- og skriveopplæringsplan

IKT- plan for skolene og barnehagene i Krødsherad


Samfunnsdel av Kommuneplanen for Sektor Oppvekst. Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2006

Læringsstrategier

Utviklingsmål for skolene


Utviklingsmål for barnehagene 


 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør