a a a    Nettstedkart
Forsiden / Helse og omsorg / Institusjonsbasert omsorg

Institusjonsbasert omsorg

Fagansvarlig for Kryllingheimen er Geir Haukeland, tlf. 464 44 135

 
Vakttelefon Kryllingheimen 464 44 415

Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011.
Rettighetene til pasienter og brukere er hjemlet i pasient- og brukerrettighetlsoven av 2.7.1999
 
Langtids opphold sykehjem
Langtidsopphold i sykehjem er et tilbud om bolig og helhetlig helse- og omsorgstjeneste til personer med omfattende funksjonssvikt. Tilbudet gis ved Kryllingheimen, og skal utfra den enkeltes behov gi trygghet og omsorg i et miljø som stimulerer til opptrening, aktivitet eller en fredfull død.
 
Kommunens innbyggere som har behov for heldøgns omsorg over lengre tid, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011, § 3-2 pkt 6c, kan søke denne tjenesten. Behovet vil bli vurdert av fagpersoner i samhandling med søker.
 
Vederlag for tjenesten beregnes ut fra inntekt etter Forskrift for Vederlag for opphold i institusjon for helhetids omsorg og pleie.
Prisliste for 2013
 
Korttids- og rehabiliteringsopphold
Tjenesten tildeles personer som har behov for heldøgns omsorg og opptrening for en kortere periode eller vurdering av sin medisinske tilstand.  Behovet vil bli vurdert av fagpersoner i samhandling med søker.
 
Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011, § 3-2 pkt 6 c.
Tjenesten koster kr. 133,- pr. døgn og kr. 70,- pr. dag-/nattopphold.
 
Avlastningsopphold
Tjenesten tildeles den omsorgstrendende når pårørende har den daglige omsorgen for hjemmeboende eldre eller syke med store omsorgsbehov. Behovet vil bli vurdert av fagpersoner i samhandling med søker.
 
Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011, § 3-2 pkt 6d.
Tjenesten er gratis.
 
Søknad om tjenester i sykehjem kan fremmes skriftlig eller muntlig. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunens servicekontor, administrasjonen helse og omsorg eller kan fylles ut og sendes inn herfra.
 
Returadresse for søknadsskjema er:
Helse og omsorg
Krødsherad kommune
3536 Noresund
 
Besøksadresse:
Kryllingheimen
3536 Noresund
Telefon 32 15 00 00Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør