a a a    Nettstedkart
Forsiden / Helse og omsorg / Hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorg

Fagansvarlig for hjemmebaserte tjenester er Geir Haukeland, tlf. 464 44 135

 
Vakttelefon hjemmesykepleien: 911 89 186
 
Hjelpemidler: Sigrid Waaler, tlf. 920 10 241 (onsdager kl. 08:00 - 14:30).
 
Hjemmebaserte tjenester er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011.
Rettigheter til pasient- og brukere er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven av 2.7.2011.
 
Hjemmesykepleie
Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen har rett på nødvendig helsetjeneste, herunder hjemmesykepleie, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven, § 3-2 pkt. 6. Hjelpen tildeles etter individuell faglig vurdering og i samhandling med søker og blir vurdert fortløpende.
 
Formålet med tjenesten er å gi nødvendig sykepleie i hjemmet til personer som har en sykdom, skade eller funksjonshemming av kortere eller lengre varighet. Tjenesten er gratis.
 
Praktisk bistand / hjemmehjelp
Innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv eller har behov for praktisk bistand, eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål, kan søke praktisk bistand, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, pkt.6 b.
Betaling for tjenesten justeres årlig.
 
Andre tjenester
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Matombringelse
Trygghetsalarm
Avlastning i hjemmet / institusjon
Støttekontakt
Omsorgslønn
Tilrettelagt bolig
Individuell plan
Eldresenter
 
Søknad om hjemmebaserte tjenester kan fremmes skriftlig eller muntlig. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunens servicekontor, administrasjonen helse og omsorg eller fylles ut og sendes inn herfra
 
Returadresse for søknadsskjema er:
Helse og omsorg
Krødsherad kommune
3536 Noresund
 
Besøksadresse:
Kryllingheimen
3536 Noresund
Telefon 32 15 00 00Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør