a a a    Nettstedkart
Forsiden / Helse og omsorg / Omsorg for psykisk utviklingshemmede

Omsorg for psykisk utviklingshemmede

Fagansvarlig for tjenester til psykisk utviklingshemmede er Geir Haukeland, tlf. 464 44 135
 
Telefon Villa Fjellgløtt: 930 03 150
Teamansvarlig: Randi Finnevolden
 
Telefon arbeidsenteret: 930 03 150
Kontaktperson: Anni Hagen
 
Tjenester til psykisk utviklingshemmede er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011.
Rettigheter til pasienter og brukere er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven av 2.7.1999.
 
Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen har rett på nødvendig helsetjeneste. Hjelpen tildeles etter individuell faglig vurdering i samhandling med søker og vil bli vurdert fortløpende.
 
Innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv eller har behov for praktisk bistand, eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål, kan søke praktisk bistand og opplæring, jfr Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011, § 3-2 pkt 6b.
 
Søknad om hjemmebaserte tjenester kan fremmes skriftlig eller muntlig. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunens servicekontor, administrasjonen helse og omsorg eller kan fylles ut og sendes inn herfra.
 
Returadresse for søknadsskjema er:
Helse og omsorg
Krødsherad kommune
3536 Noresund
  
Besøksadresse:
Kryllingheimen
3536 Noresund
Telefon 32 15 00 00Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør