a a a    Nettstedkart
Forsiden / Helse og omsorg / Helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten

Besøksadresse:
Helsestasjonen
Kryllingheimen
3536 Noresund
 
Helsesøster
Åse Fladhus er å treffe på telefon 928 77 089 tirs-, ons- og hver annen torsdag.
 
Ellen Østbye Fremgaard, tlf 928 77 009. Skolehelsetjenesten Krøderen og Noresund skole.
 
Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsestasjonstjeneste og helsetjeneste i skoler, er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011.
Pasient og brukeres rettigheter er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven av 2.7.1999.
 
HELSESTASJONEN
Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge 0-20 år.
 
Herunder ligger helsestasjonsvirksomheten, skolehelsetjenesten, jordmortjenesten og helsestasjon for ungdom.
 
Vi samarbeider med barnehager, skoler, barnevernstjenesten, fysioterapeut, PPT, fastleger, psykiatrisk sykepleier, sosialkontor og hjemmebaserte tjenester.
 
JORDMORTJENESTEN
Helsesøstertjenesten har også et ansvar for å forebygge sykdom og fremme god helse hos blivende foreldre.
 
Kommunen har et interkommunalt samarbeid med Modum kommune om jordmor. Gravide kan selv ta kontakt med jordmor på telefon 32 78 95 84 for svangerskapskontroller og foreldreforberedende kurs. Jordmor er å treffe på helsestasjonen i Noresund en dag pr måned.
 
HELSESTASJONSVIRKSOMHETEN
Helsestasjonsvirksomheten omfatter systematiske helseundersøkelser, vaksiner i forhold til nasjonalt vaksinasjonsprogram, råd og veiledning i samarbeid med foresatte for å se barnets utvikling i forhold til alder – både fysisk, psykisk og sosialt.
 
SKOLEHELSETJENESTEN
Skolehelsetjenesten er en videre oppfølging av helsestasjonsarbeidet for barn og unge i skolealder. Skolehelsearbeidet består av systematiske undersøkelser/samtaler, oppfølging av vaksinasjonsprogrammet, oppfølging av elever med spesielle behov og individuell oppfølging.
 
HELSESTASJON FOR UNGDOM
Helsestasjon for ungdom har ikke fast trefftid for tiden. Time til helsesøster eller lege kan bestilles på telefon 92 87 70 09. Kort ventetid. Helsestasjonen har også en egen Facebook side der informasjon blir lagt ut – helsestasjon for ungdom KrødsheradUtskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør