a a a    Nettstedkart
Forsiden / Teknikk, næring og miljø / Skogbruk / Viltforvaltning

Skogbruk / Viltforvaltning

Skogbrukssjef Erik T. Bjøre                            

Telefon:40 55 58 70

Epost: erik.bjore@krodsherad.kommune.no

Skogen er viktig for kommunen, både som inntektskilde for skogeierne og råstoffleverandør til industrien. Men skogen har også betydelige kvaliteter som arena for jakt, fiske og friluftsliv. Botanikken og berggrunnen er også spesiell og byr på fine opplevelser.

Krødsherad har et produktivt skogareal på vel 234.000 dekar, som tilsvarer ca. 62 % av kommunens totalareal. Det er ca. 210 skogeiere, med en gjennomsnittlig skogstørrelse på 1.100 dekar.

Årlig blir det avvirket et sted mellom 45.000 og 55.000 m3 tømmer. I forbindelse med siste områdetaksering i 2001/02 ble det i Krødsherad registrert en stående kubikkmasse på ca. 2 mill m3. Årlig tilvekst er ca. 75.000 m3 brutto, mens ballansekvantumet er beregnet til ca. 58.000 m3.

Krødsherad har et godt utbygd skogsveinett. Standarden på disse veiene er noe ujevn. Behovet for opprusting av eldre skogbilveier er stort, og vil bli et viktig satsingsområde framover for å kunne opprettholde en rasjonell og effektiv drift av skogene. Behovet for nye veier er begrenset de nærmeste årene. 

Skogfond

Alle skogeiere må sette av til skogfond ved salg av skogsvirke.
Hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk og stimulere til økte investeringer i skogeiendommer.

Alle skogeiendommer har derfor en egen skogfondskonto og fondet tilhører skogeiendommen som kan brukes av skogeier til godkjente investeringer.
Skogfondskontoen er ikke rentebærende og forvaltes av skogbruksmyndighetene.

Skogfondsmidlene trekkes av brutto salgspris av virket, og utgiftsføres i regnskapet. Skogeieren kan fritt velge trekksats i intervallet 4-40%, men hvis ikke trekkprosent blir oppgitt settes den automatisk til 10%.

Ved salg av juletrær og pyntegrønt er det valgfritt om man ønsker å innbetale til skogfond.

I saker som omhandler skogfond skal du ta kontakt med landbrukskontoret.

For mer informasjon:  Forskrift om skogfond    Norges skogeierforbund

Viltforvaltning

Forvaltning av elgjakt er de siste årene i stor grad blitt overlatt til bestandsplanområder. Det vil si at det er definerte områder bestående av sammenhengende grunneiendommer som forvalter elgstammen sammen med kommunen. Jaktrettshavere og grunneiere setter opp et forslag til en avskytingsplan for 3 og 3 år og kommunen behandler og vedtar planene.

Skjemaer for jord- og skogbruk       Lover / Forskrifter og aktuelle linker for jord- og skogbruket
 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør