a a a    Nettstedkart
Forsiden / Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

 
  • Krødsherad kommune vil lansere ny nettside den 16 Mars 2017, elektronisk klageskjema kan benyttes f.o.m den 17 mars.
 
  • Skatteseddelen sendes ut torsdag 9. mars, og skattelistene legges ut til offentlig ettersyn mandag 13.03.2017 på kommunehuset.


I forbindelse med innføringen av eiendomsskatt i Krødsherad kommune har det blitt utført befaring av alle eiendommer i kommunen, hvor faktaopplysninger om bygninger på din eiendom har blitt innhentet. Disse opplysninger vil sammen med en skjønnsmessig vurdering av eiendommen danne grunnlaget for eiendomsskattetaksten.


Her finner du faktaarket.

Om du ikke får faktaarket før om et par uker er det ikke noe å bekymre seg for. Det er en del feil i lokal matrikkel som fører til at enkelte eiendommer må rettes i forhold til hjemmel/eier før utsendelse av faktaark.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Kommunestyret i Krødsherad har vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til alminnelig taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Vedtektene avklarer blant at kommunen skal benytte besiktigelsesmedarbeidere, som legger fram forslag til takster på eiendommene til ei sakkyndig nemnd.


Nemnd

Det er valgt ei sakkyndig nemnd, som skal fastsette takstverdiene, og ei sakkyndig klagenemnd, som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt.

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget, og kan årlig kun endres med 2 promille. Etter ny lov i 2016 er det fastsatt at promille på bolig og fritidsbolig skal settes til 2 første året.

Taksering og befaring

VKL (Verditaksering Kjell Larsen AS) er engasjert for å gjennomføre befaring av eiendommene i prosjektperioden. VKL drifter også eiendomsskattekontoret i samarbeid med kommunen sine representanter. Det vil i utgangspunktet kun bli foretatt utvendig besiktigelse, og vi er derfor ikke avhengig av at eier/eierrepresentant er tilstede. Alle som eier eiendom i Krødsherad kommune, som skal besiktiges, vil få tilsendt informasjon med nærmere opplysninger om takseringsarbeidet. De som ønsker å være med på besiktigelsen må ta skriftlig kontakt med eiendomsskattekontoret. Besiktigernes rapport fra befaringen befaring er grunnlaget for sakkyndig nemnds fastsettelse av taksten/eiendomsskattegrunnlaget.

Når sakkyndig nemnd har fastsatt taksten på alle eiendommer i Krødsherad kommune, vil eierne få tilsendt skjema, som viser taksten og hvorledes den er beregnet. Dette vil komme i god tid før utskriving av skatten, slik at eventuelle feil kan rettes opp og skatten skrives ut på riktig grunnlag. Skatteseddelen skrives ut senest 01.03.2015 og vil også inneholde fakta om eiendommen og arealene som gir grunnlag for beregningen. Eierne har da mulighet til å klage på taksten. Klager behandles først hos sakkyndig nemnd, og hvis ikke klagen tas til følge, går saken til klagenemnda.

Fritak fra eiendomsskatt

Kriterier/vilkår
    
§ 5 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt. Det gjelder for det første statseiendom som blir brukt til visse nærmere angitte allmennyttige formål, eller av statsmakten, forsvaret og til samferdsel på nærmere angitte vis. Unntaket gjelder bare eiendommer som staten eier direkte, og ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter. Også eiendom som kommunen eier direkte er fritatt etter denne bestemmelsen.

Eiendommer som skal fritas etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikke nødvendig å melde fra. 

§ 7 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som kommunestyret kan velge å frita for eiendomsskatt. Dette kan gjelde helt eller delvis fritak. Dette fritaket innvilges for ett år av gangen etter søknad, og i henhold til de retningslinjer loven gir. Søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7 behandles hvert år av Krødsherad kommunestyre. Det er i hovedsak lag/foreninger og stiftelser som kommer inn under denne bestemmelsen.

Søknadsskjema om fritak etter eiendomsskattelovens §7 finnes her eller på servicekontoret på kommunehuset.

Aktuelle linker

·         Lovdata (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29)

·         Bondelaget (http://www.bondelaget.no/)

·         Finansdepartementet (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216)

·         Arealmålingsregler (http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/foringsinstruks-for-matrikkelen/6-Bygning/)

 

·         Vedtatte vedtekter eiendomsskatt

 

·         Budsjett 2016 – økonomiplan 2016 – 2019 – K-styre vedtak 17.12.16

·         Oppnevning av fagkyndig nemnd og klageutvalg – K-styre vedtak 25.02.16

·         Sakkyndig nemnd – K-styre vedtak 25.02.2016

·         Klagenemnd – K-styre vedtak 17.03.16

 

·         Verdsettelse av eiendommer

·         Ny taksering av verker og bruk

·         Rammer for beskatning

·         Rollefordeling - eiendomsskatt

·         Videre prosess

 

·         Ord og uttrykk

·         Taksering av verker og bruk

·         Spørsmål besiktiger kan møte ved befaring – ofte stilte spørsmål

·         Skjema for klage på eiendomsskatt

·         Søknad om fritak for eiendomsskatt §7a

·         Søknad om fritak for eiendomsskatt §7b

·         Arealmåling i forbindelse med eiendomsskatt

 

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør