a a a    Nettstedkart
Forsiden / Teknikk, næring og miljø / Jordbruk

Jordbruk

 

Fagansvarlig jordbruk:             Guro Dæhlen
Telefon                                     41503237
E-post                                      guro.daehlen@krodsherad.kommune.no
 

Jordbruket i Krødsherad kommune

 

Som statistikkbank for jordbruksproduksjonen i Krødsherad kommune benytter vi tall fra Landbruksdirektoratet og statistikk fra søknadene om produksjonstilskudd. Per 31.07.2015 er det 48 foretak som driver med jordbruk i Krødsherad kommune og søker om produksjonstilskudd. Disse driver til sammen 9 263 daa jord. Av disse er det 23 foretak som har husdyr på beite. I tabellen under er produksjonene fordelt på arealer og dyr.

 

Arealer

Antall foretak

Antall daa

 

Dyreslag

Antall foretak

Antall dyr

Grovfôr

36

4 402

Melkekyr

2

35

Korn

23

3 747

Ammekyr

6

104

Potet

3

378

Søyer

13

623

Grønnsaker

3

6

Avlspurker

1

3

Frukt og bær

8

730

Slaktegris

4

129

Totalt

48

9 263

Verpehøner

5

8 299

 

Hester

12

37

Geiter

1

30

Ender/kalkuner

1

7

Alpakka

1

9


Flere av bøndene i Krødsherad har egne hjemmesider:

Om du har tips til flere bønder som bør være med i lista her, ta kontakt med

Guro Dæhlen på e-postadresse guro.daehlen@krodsherad.kommune.no


Viktig informajon

 

Landbruksweb er nå utarbeidet! Dette en aktivitetskalender for landbruket i Krødsherad, Modum og Sigdal.
Her finner du oversikt over møter, foredrag og andre arrangement som er relatert til landbruket.
Midtskog nettverk står bak denne nye informasjonskanalen.
Følg denne linken;
http://landbruksweb.no/

Veterinærvakta organiseres av Sigdal kommune for kommunene i Midt-Buskerud.
For oversikt over vaktliste for midt Buskerud veterinærdistrikt, følg linken under til Sigdal kommunes hjemmesider.
http://www.sigdal.kommune.no/veterinaervakt.347610.no.htmlDe ulike tilskuddene til jordbruksproduksjon

 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – frist 20. januar, 15. mai og 15. oktober 2017 

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Avløsertilskuddet er en refusjonsordning der jordbruksforetak kan få dekket utgifter til avløsning. Formålet med tilskuddene er «å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp». Det er delmål for hver ordning. Tilskuddene beregnes med en sats per dyr eller dekar areal.

Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det vil bli et nytt elektronisk søknadsskjema, og det vil også bli endringer i hvordan tilskuddene skal forvaltes. Endringene innebærer blant annet nye søknadsfrister. 2017 blir et overgangsår, der foretakene søker om produksjonstilskudd både etter gammelt og nytt tilskuddssystem. I januar 2017 søker foretaket etter gammelt system, med utgangspunkt i Jordbruksavtale 2016–2017 og søknadsfrist 20. januar. Utbetalingen etter søknaden i januar skjer i juni 2017. Første registrering etter nytt system har frist 15. mai 2017. Frist for andre registrering er 15. oktober. Utbetalingen skjer i februar 2018.


Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL – frist 1. mai

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene til jordbruket, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

 

Regionale miljøtilskudd, RMP – frist 20. september

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke. Dette kan blant annet være tiltak for å opprettholde kulturlandskapet eller for å forhindre forurensning.

 

Andre tilskuddsordninger

Det finnes også flere andre tilskuddsordninger for foretak i jordbruket.
Les mer om tilskuddene omtalt over og andre tilskudd her:
https://www.slf.dep.no/no/tilskudd

 

Diverse informasjon

-       Info om Tromsøpalma  

-       Info om naturskadeerstatning   

-       Info om floghavre: www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567   
 
                                

Lover / Forskrifter og aktuelle linker for jord- og skogbruket

       

 


 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør